วันหยุดคลินิก ปี 2562

วันหยุดเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

 • วันที่ 8-11 สิงหาคม 2562
 • วันที่ 23 สิงหาคม 2562 (เปิด 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00-15:00 น.)

วันหยุดเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

 • วันที่ 16-21 กรกฎาคม 2562

วันหยุดเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

 • วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562
 • วันที่ 22 มิถุนายน 2562
 • วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562

วันหยุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

 • วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562

วันหยุดเดือนเมษายน พ.ศ.2562

 • วันที่ 13-20 เมษายน 2562 (สงกรานต์)
 • วันที่ 25 เมษายน 2562
 • วันที่ 27-30 เมษายน 2562

วันหยุดเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

 • วันที่ 20-21 มีนาคม 2562

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562

วันหยุดเดือนมกราคม พ.ศ.2562

 • วัน อังคาร ที่ 1 มกราคม 2562